Általános szerződési feltételek

Érvényes 2020.06.28-tól.

iProtection

KÉSZÜLÉK VÉDELMI SZOLGÁLTATÁS TÖRÉS, BELSŐ MEGHIBÁSODÁSOK, ÁZÁS, TELJES MEGSEMMISÜLÉS ESETÉRE
ÜGYFÉL TÁJÉKOZTATÓ ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban “ÁSZF”) célja, hogy a www.keszulekbiztositas.hu honlapon történő megrendelés szabályait rögzítse.
Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A megrendelési igény feldolgozását követő és a rendelést megerősítő visszajelzés esetén a felek között szerződés jön létre.

A www.keszulekbiztositas.hu weboldalon leadott minden megrendelésre annak leadási időpontjában érvényben lévő ÁSZF az irányadó.

A honlapon történő megrendeléshez az Ön, mint Megrendelő adatainak (név, számlázási és postázási cím, telefonszám, e-mail cím) megadása szükséges. Ön a megrendelési folyamat során adatainak megadásával elismeri, hogy a jelen ÁSZF-et elolvasta és az abban foglaltakat megértette és tudomásul vette.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

Megrendelőnek lehetősége van személyesen – nem csak honlapon keresztül történő megrendeléssel – szerződést kötni.

A honlap fentartója:
A www.keszulekbiztositas.hu 100%-os tulajdonosa iProtection Kft

Cégnév:                       iProtection Kft.
Cégjegyzékszám:        01-09-309126

Nyilvántartó hatóság:  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám:                    26231181-1-41
Bankszámlaszám:        11713081-21456138-00000000
Székhely:                     1054 Budapest, Honvéd u.8 1/2.
Elérhetőség:                 Telefon +36-30-157-5711
E-mail:                         info@keszulekbiztositas.hu

 1. A VÉDELMI SZERZŐDÉS / MEGÁLLAPODÁS

A jelen védelmi szerződés a megrendelésből, az általános szerződési feltételekből és a szolgáltató által a megrendeléskor megküldött egyedi szerződésből áll (a továbbiakban: a „Szerződés”).

 

 1. MEGHATÁROZÁSOK

Szolgáltató: iProtection Kft. (1054 Budapest, Honvéd u.8 1/2.).

Védelmi Esemény: a szolgáltatónak a megrendelő felé fennálló, a jelen Szerződés szerinti szolgáltatási kötelezettségét kiváltó esemény. A jelen Szerződés értelmében védelmi esemény a törés, belső meghibásodások, ázás, teljes megsemmisülés. Védelmi szolgáltatás nem terjed ki a készülék működését nem befolyásoló külső esztétikai sérülések: pl. kijelző, hátlap karcok, ház sérülések.

A védelmi szolgáltatás nem tartalmazza alapesetben a lopási eseményt, ezt szolgáltatást felár ellenében (5.000Ft) lehet választani.
A szolgáltató a szolgáltatási kötelezettségét kiváltó azon események vagy események láncolata, amelyek egyszerre vagy közvetlenül egymást követően következnek be, és ugyanazon megrendelő egyazon Készülékét vagy több Készülékét érintik, egy védelmi Eseménynek minősülnek.

Védelmi időszak: adott megrendelő jelen Szerződés szerinti védelmi jogviszonyának időszaka, amely a szerződéskötéskor kezdődik (kezdő nap) és a szerződésben meghatározott idő lejártáig tart.

Megrendelő: az a természetes vagy jogi személy, aki / amely a szolgáltatóval Szerződést kötött, és akit ennek alapján a Szolgáltató a rendszerében nyilvántart.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bek. 3. pont)

Szerződés: a jelen ÁSZF I. pontjában rögzítettek szerinti Szerződés.

Készülék: a Szerződéssel regisztrált, IMEI vagy sorozatszámmal rendelkező, készülék.

Kedvezmény: az az összeg, amely minden egyes esemény vonatkozásában a szolgáltató elenged a javítás összegéből a szerződő részére. A kedvezmény összegét a szerződő által választott csomag alapján a védelmi szolgáltatás leírását tartalmazó dokumentum és az általános szerződési feltételek tüntetik fel.

Kedvezménnyel csökkentett összeg: az az összeg, amely, ha a készülék javítása nem lehetséges bármilyen oknál fogva, úgy a szolgáltató készülékcserét javasolhat, aminek elfogadása esetén a készülék kedvezménnyel csökkentett költségét a szerződő köteles megfizetni a szolgáltató részére.

III. A SZOLGÁLTATÓ SZOLGÁLTATÁSA SZERZŐDÉSES ESEMÉNY BEKÖVETKEZÉSE ESETÉN

A díj megfizetése ellenében a szolgáltató kedvezményt biztosít a készülék javításának árából a megrendelő részére a megállapodásban választott csomag alapján. Amennyiben a készülék javítása nem lehetséges bármilyen oknál fogva úgy a szolgáltató készülékcserét javasolhat, aminek elfogadása esetén a kedvezménnyel csökkentett költségét a szerződő köteles megfizetni a szolgáltató részére.

A jelen Szerződés szerinti védelmi szolgáltatás a szerződő által a megállapodásban választott csomagtól függően a következő eseményekre terjed ki:

1 éves szerződés: 3 esemény tekintetében érvényes

2 éves szerződés: 6 esemény tekintetében érvényes

1 éves szerződés tartalmazza:

 • 30 %-os önrész minden javítás vagy készülék csere esetében – ahol a Védelmi esemény tekintetében egy esemény történik adott készülék tekintetében)
 • 40%-os önrész azon javítás vagy készülék csere esetében – ahol a Védelmi esemény tekintetében több esemény vagy eseményláncolat történik adott készülék tekintetében)
 • Folyadék- és vízkárokra
 • Véletlenszerű károsodásra, ha véletlenül leejted a telefont és összetörik, vagy ha veled történik egy baleset és emiatt telefonod is sérül
 • Belső meghibásodásra
 • Új és használt készülékre
 • Összesen 3, azaz három védelmi eseményre a megállapodásban leírt napig.

2 éves szerződés tartalmazza:

 • 30 %-os önrész minden javítás vagy készülék csere esetében – ahol a Védelmi esemény tekintetében egy esemény történik adott készülék vonatkozásában
 • 40%-os önrész azon javítás vagy készülék csere esetében – ahol a Védelmi esemény tekintetében több esemény vagy eseményláncolat történik adott készülék vonatkozásában
 • Folyadék- és vízkárokra
 • Véletlenszerű károsodásra, ha véletlenül leejted a telefont és összetörik, vagy ha veled történik egy baleset és emiatt telefonod is sérül
 • Belső meghibásodásra
 • Új és használt készülékre
 • Összesen 6, azaz hat védelmi eseményre a megállapodásban leírt napig.

Szerződés a megkötését követően 3.000 Ft díj ellenében módosítható.

A jelen Szerződés hatálya az alábbi eseményekre nem terjed ki:

– A készüléken tárolt adatok helyreállítására

– A telefon sim kártyájára és azon tárolt adatokra

– Ha csak felületi vagy esztétikai sérülés keletkezett a készüléken, amely a működését nem befolyásolja

– Más szervizben történő javítás kifizetésére

– Javíthatatlanság esetén védelmi díj visszafizetésére

– Díjmentes javításra

– Ingyenes készülékcserére

– Egyéb a megállapodásban és az általános szerződési feltételekben fel nem tüntetett eseményekre

A szolgáltató egy adott védelmi fedezetbe vont készülékre 1 év védelem esetén 365 naptári nap alatt legfeljebb 3 kedvezményes javítást, illetve 1 kedvezményes készülékcserét biztosít a szerződő részére a 2 év védelem esetén 730 naptári napon belül 6 kedvezményes javítást és 2 kedvezményes készülékcserét biztosít a szerződő részére. Készülékcsere esetében a régi készülék paramétereivel és állapotával azonos készüléket biztosítunk, amire 3 hónap garanciát vállunk.

A védelmi szolgáltatás kizárólag arra a készülékre érvényes, amely imei vagy sorozatszáma regisztrálva lett a szerződésben

A szolgáltató a védelmi szolgáltatásban leírt javítást csak gyári vagy gyárival megegyező minőségű alkatrésszel vállalja a szerződő részére és ennek a javításnak a kedvezménnyel levont árát a csomagban foglaltak szerint kell megfizetnie a szolgáltató részére.

A készülék javítást vagy készülék cserét kizárólagos partnerünk az iDevice Kft végzi. (1054 Budapest, Honvéd u.8 1/2) Megállapodás: www.keszulekbiztositas.hu/javitasimegallapodas.pdf

Az eseménynél minden esetben futárt küldünk a készülékért, amelynek költsége az ügyfelet terheli. (2x 1500Ft futárköltség)

 1. A VÉDELMI SZERZŐDÉS TERÜLETI HATÁLYA

A védelmi szolgáltatás területi hatálya nem kerül korlátozásra. Abban az esetben, amennyiben a szerződéses esemény Magyarország határain kívül történik, úgy a készülék továbbításáról a javító partnerhez a megrendelőnek kell gondoskodnia.

 1. KORLÁTOZÁSOK

A szolgáltató nem tartozik felelősséggel:

a.) Az olyan javításért vagy cseréért, amelyet a Készülék gyártója, szállítója, forgalmazója vagy értékesítője köteles teljesíteni az őket terhelő, illetve általuk vállalt jótállási/szavatossági kötelezettségek alapján.

b.) Az egyszeri külső eseményre nem visszavezethető Véletlenszerű Károsodásokért, mert ezek használat beli és/vagy környezeti tényezők által okozott fokozatos elhasználódásnak, sérülésnek, meghibásodásnak tekintendők, és ezért nem tartoznak a fedezetbe;

c.) Az olyan kárért, amelyet az alábbi események idéztek elő, vagy amely az alábbi eseményeknek tulajdonítható:

Az alábbi javításokért:

(i) a Készülék kizárólag külső megjelenését érintő olyan károsodás miatti javítás, amely nem befolyásolja a Készülék megfelelő működését;

(ii) a Készülékben vagy annak SIM kártyáján tárolt adatok helyreállítása;

d.) Közvetve vagy közvetlenül az alábbi események által okozott kárért:

(i) háború, megszállás, idegen hatalom ellenséges cselekménye (akár hadüzenettel, akár anélkül következik be), polgárháború, lázadás, forradalom, felkelés, katonai hatalomátvétel vagy egyéb hatalombitorlás, államosítás, elkobzás, lefoglalás, illetve a kormány vagy egyéb hatóság általi megsemmisítés;

(ii) ionizáló sugárzás; vagy nukleáris energiahordozó elégetéséből származó, vagy bármilyen robbanásveszélyes, nukleáris szerelvénynek vagy ilyen szerelvény nukleáris alkatrészének radioaktív, mérgező, robbanásveszélyes vagy egyéb veszélyes jellemzőjéből fakadó radioaktív szennyeződés;

(iii) repülőgép vagy egyéb légi eszköz által keltett nyomáshullámok;

e.) Azoknak a Készülékeknek a károsodásáért,

(i) amelyeknek az IMEI vagy sorozatszámát már nem lehet azonosítani, és a sérülés természete nem támasztja alá az IMEI vagy sorozatszám megsemmisülését vagy azonosíthatatlanná válását, illetve

(ii) amelyeknek illetéktelenül módosították az IMEI-számát vagy sorozatszámát, vagy ezen illetéktelen módosítást megkísérelték.

f.) A szolgáltató Belső Meghibásodás esetén, nem tartozik felelősséggel:

(i) a Készülékkel együtt értékesített fogyóeszközök (pl. cserélhető akkumulátorok) vagy egyéb tartozékok (pl. töltők, fejhallgatók, kábelek) meghibásodásáért;

(ii) olyan tervezési vagy gyártási hibákért, amelyek miatt a gyártó vagy a terjesztő a Készüléket javításra vagy cserére visszahívta;

(iii) a cserélhető adathordozók (pl. memóriakártyák) és SIM kártyák meghibásodásaiért;

(iv) azon hibákért, amelyek abból adódnak, hogy az eredeti hiba észlelését követően a terméket továbbhasználták;

(v) a felmerült költségekre, amennyiben a bejelentett meghibásodás nem található.

g.) A szolgáltató Nem tartozik felelősséggel, ha a készülékbe már más szerviz belenyúlt és nem gyári állapotú az adott készülék.

 

 1. CSATLAKOZÁS A VÉDELMI SZERZŐDÉSHEZ, A SZOLGÁLTATÁS KEZDETE

Szerződés a szolgáltató és a megrendelő online vagy írásbeli megállapodásával, jött létre.

A megrendelő a Szerződést a következő módokon köthet:

Újonnan megvásárolt Készülék értékesítésével egy időben, vagy használt készülék esetén online (szolgáltató keszulekbiztositas.hu domain név alatt elérhető internetes oldalán) vagy személyesen ( a szolgáltató kijelölt üzleteiben) Szerződés megkötésével;

Szolgáltatás megrendelésének mente:

(i) Adatok megadása:
A megrendeléshez szükséges adatait (név, számlázási és postázási cím, telefonszám, e-mail cím) a megrendelés visszaigazolásához használjuk fel, amely visszaigazolást minden esetben megteszünk e-mailben. Adatait harmadik félnek nem adjuk ki, az adatkezelés során követjük az adatvédelmi jogszabály, illetve az adatvédelmi tájékoztatónk előírásait.
A kezelt adatokról, megrendeléseiről kérésére tájékoztatást küldünk, illetve kezelt adatait töröljük az adatbázisból, amennyiben ezt Ön e-mailben kéri.

(ii) Szerződéskötés technikai lépései

Regisztráció:
A www.keszulekbiztositas.hu oldalra történő regisztráció önkéntes és ingyenes. Adatait megőrizzük, és harmadik félnek azt nem adjuk át (kivétel a megrendelés teljesítéséhez szükséges partner, ill. hatósági felkérés esetén).
Regisztrációját kérésére bármikor töröljük adatbázisunkból, ehhez csupán egy e-mailt szükséges részünkre küldeni a törlési igénye megjelölésével!
A regisztráció feltétele a regisztrációs adatlap pontos, teljes, és időszerű adatokkal való kitöltése, valamint a feltételek megismerése és elfogadása.
A jelszó titokban tartása az Ön felelőssége, a belépési információ biztonságos megőrzése elvárt.
A regisztrációt követően emailt küld rendszerünk a megadott email címre, melyben megtalálható a regisztráció megerősítése link, melyre kattintva a regisztráció hitelessé válik rendszerünkben. Ezt követően a belépési jelszó és további személyes adatok (telefonszám, szállítási cím, számlázási cím) a belépés után kitölthetőek és módosíthatók.
Ezt követően bármikor beléphet adataival. Hamis felhasználói profilokat tilos az oldalon létrehozni! Kérdéses esetekben a Szolgáltató kérheti a felhasználót személyes adatainak igazolására, a névhasználat jogszerűségének igazolása céljából. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármikor figyelmeztetés nélkül a jogszerűtlen regisztrációkat törölje, vagy felfüggessze.

Adatbeviteli hibák javítása:
Amennyiben regisztrációjánál hibásan adta meg adatait, úgy belépésével bármikor tudja módosítani azokat (név, szállítási cím, számlázási cím, telefonszám).
Amennyiben megrendelését adta le hibásan, úgy kérjük, hogy haladéktalanul lépjen velünk kapcsolatba emailben vagy telefonon, hogy a hibát javíthassuk. A leadott megrendeléseket kizárólag a Szolgáltató tudja módosítani a megrendelő kérésére! Kérjük, hogy a megrendelés előtt mindig ellenőrizze az Ön által megadott adatokat.

Megrendelés:
Megrendelést leadni a www.keszulekbiztositas.hu internetes oldalon vagy személyesen partnereinken keresztül történhet.

Megrendelés menete:

 1. Kattintson a vásárlás gombra a menü alatt és választd ki a készüléked típusát, állapotát , mennyi időre szeretné kötni és az opcionális extrákat.
 2. Kattintson a ,,következő” gombra és írja be a készülék IMEI számát, majd töltse fel a készülék bemutatásához szükséges fotókat és kattintson a megrendelés gombra.
 3. A visszaigazoló e-mail-ben megtalálja a rendeléssel kapcsolatos információkat.
 4. Kérjük az összeget 1-3 munkanapon belül (közleményben a megrendelés számmal) egyenlítsd ki felénk. (Fizetési módok: átutalás, PayPal, SimplePlay, Stripe,)
 5. A kiegyenlítést követően 3 munkanapon belül küldjük szerződését. (A szolgáltatás a befizetés és a megfelelő készülék bemutatás pillanatától indul)

Megrendelés teljesítése:

Minden eseménynél a javítására vagy készülékcserére minimum 15 nap áll szolgáltató rendelkezésére, mely időtartam azonban a 30 napot nem haladhatja meg.

Megrendeléstől való elállás joga:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Kormányrendelet 20. § (2) b.) pontja az elállás jogát a fogyasztó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Amennyiben a teljesítés megkezdődött, úgy a fogyasztót fenti időtartamon belül a felmondás joga illeti meg.

Elállási joga gyakorlásához kérjük vegye igénybe mellékelt nyomtatványunkat. (nyomtatvány.link)

VII. VÉDELMI SZOLGÁLTATÁS DÍJA

A szolgáltatás díja a szolgáltató védelmi szolgáltatásának ellenértéke. A védelmi szolgáltatás szerződés éves díjfizetésű. Az éves díjat a szerződő, mint megrendelő fizeti meg a szolgáltatónak választása szerint 1 vagy 2 éves időtartamra.

A védelmi szolgáltatás tekintetében megrendelőnek lehetősége van a védelmi szolgáltatás díját havi konstrukcióban megfizetni választása szerint. A havi díjfizetés feltételei, módja:

a.) Megrendelő köteles a szerződéskötéskor egy egyszeri fix (9.900 Ft) szerződéskötési díjat és egy havi kezdő részletet megfizetni

b.) Havi díj fizetése 12 vagy 24 hónap, melynek összege a regisztrál készülék típusához igazodóan kerül megállapításra az egyedi szerződésben

c.) Havi díj fizetése esetén Megrendelő vállalja, hogy állandó beszedési megbízás útján biztosítja a havi díj megfizetését bankszámlájáról (BARION, Simple Pay, Paypal vagy Stripe rendszerén keresztül történő fizetéssel)

Amennyiben Megrendelő a szolgáltatás díját havi részletekben teljesíti, azonban díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget és késedelembe esik, úgy Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali hatállyal felmondani és a szerződés határozott idő lejárta előtti megszűnésére tekintettel kötbérként 12 hónapra kötött szerződés esetében 8 havi, 24 hónapra kötött szerződés esetében 12 havi díjat megfizetni.

VIII. IRÁNYADÓ JOG, ELJÁRÓ BÍRÓSÁG

A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó.

A felek a Szerződésből és az annak megkötését megelőző tárgyalásokból eredő, azokon alapuló vagy azokkal kapcsolatos – így különösen a Szerződés érvényességével, hatályával, teljesítésével, megszegésével, felmondásával vagy értelmezésével összefüggő – jogviták esetén az illetékes magyar bírósághoz fordulhatnak.

A JELEN SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

A szolgáltató a jelen Szerződés rendelkezéseit bármikor jogosult módosítani. A szolgáltató erről köteles a megrendelőt tervezett módosítások hatályba lépését legalább 30 naptári nappal megelőzően írásban értesíteni. Amennyiben a megrendelő a módosítást elfogadja, illetve nem nyilatkozik a megváltoztatott rendelkezésekkel kapcsolatban, a módosítás hatálybalépésétől kezdve az új feltételeket kell alkalmazni. Amennyiben a megrendelő nem fogadja el a módosítást, jogában áll védelmi szerződés jogviszonyát azonnali hatállyal felmondani és a védelmi szolgáltatás díját időarányosan visszaigényelni.

 1. VÉDELMI SZOLGÁLTATÁS FUNKCIÓI ÉS KEDVEZMÉNYEI A MEGRENDELŐ RÉSZÉRE

1éves szerződés esetén

 1. A megrendelőt készülék javítás vagy csere esetén 30%-os önrész terheli. (Pl: iPhone XS kijelző csere 100.000 Ft helyett az önrész: 30.000 Ft) – ahol a Védelmi esemény tekintetében egy esemény történik adott készülék vonatkozásában.
 2. A megrendelőt készülék javítás vagy csere esetén 40%-os önrész terheli. (Pl: iPhone XS kijelző + hátlap csere 140.000 Ft helyett az önrész: 56.000 Ft) – ahol a Védelmi esemény tekintetében több esemény vagy eseményláncolat történik adott készülék vonatkozásában.
 3. Folyadék- és vízkárokra
 4. Véletlenszerű károsodásra, ha véletlenül leejted a telefont és összetörik, vagy ha veled történik egy baleset és emiatt telefonod is sérül
 5. Belső meghibásodásra
 6. Új és használt iPhone, iPad, Watch, Macbook, Samsung, Huawei, Xiaomi készülékre
 7. Összesen 3 az az három káreseményre a megállapodásban leírt napig

2 éves szerződés esetén

 1. A megrendelőt készülék javítás vagy csere esetén 30%-os önrész terheli. (Pl: iPhone XS kijelző csere 100.000 Ft helyett az önrész: 30.000 Ft) – ahol a Védelmi esemény tekintetében egy esemény történik adott készülék vonatkozásában.
 2. A megrendelőt készülék javítás vagy csere esetén 40%-os önrész terheli. (Pl: iPhone XS kijelző + hátlap csere 140.000 Ft helyett az önrész: 56.000 Ft) – ahol a Védelmi esemény tekintetében több esemény vagy eseményláncolat történik adott készülék vonatkozásában.
 3. Folyadék- és vízkárokra
 4. Véletlenszerű károsodásra, ha véletlenül leejted a telefont és összetörik, vagy ha veled történik egy baleset és emiatt telefonod is sérül
 5. Belső meghibásodásra
 6. Új és használt iPhone, iPad, Watch, Macbook, Samsung, Huawei, Xiaomi készülékre
 7. Összesen 6 az az hat káreseményre a megállapodásban leírt napig

Opcionálisan választható védelmi kiegészítő szolgáltatások:

 1. 1+1év opció (A kiválasztott 1év mellé + 1év opció vásárlása)
 2. Betörésre, Lopásra kiterjeszthető plusz védelem (önrész mértéke 50%).

A www.keszulekbiztositas.hu oldalon értékesített szolgáltatás nem biztosítás, hanem egy védelmi szolgáltatás, ami kár esetén kedvezményes készülék cserét és készülék javítást tesz lehetővé.